Obowiązek informacyjny:

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem

Jeżowe 580a,

37-430 Jeżowe

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,

– realizacji działań promocyjnych Administratora,

– zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

– wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

– prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

– Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

oraz aktów wykonawczych.

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora.

W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

(w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator nie profiluje danych osobowych.